Сфери на дейност

 • Изготвяне на трудови договори и консултации във връзка с тях
 • Съдействие при изготвяне на вътрешните правила, длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията
 • Консултации във връзка със съответствието на българското трудово законодателство с това на други държави във връзка с учредяване и функциониране на чуждестранни дружества в България
 • Представителство контролните органи по спазване на трудовото законодателство
 • Извънсъдебно решаване на трудови спорове, медиация
 • Процесуално представителство при трудови спорове
 • Брачни и предбрачни договори
 • Консултации по семейно-правни въпроси
 • Разводи по взаимно съгласие
 • Искови разводи и брачни искове (родителски права, лични отношения, издръжка и др.)
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Отказ от наследство и приемане на наследство по опис
 • Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица
 • Иск за възстановяване на запазена част от наследство
 • Откриване и обявяване на завещание
 • Оспорване действителност на завещание по съдебен ред
 • Съставяне на нотариално или саморъчно завещание
 • Отказ от наследство
 • Процесуално представителство пред компетентните съдилища в три инстанции (където е приложимо) – изготвяне и подаване на всички необходими документи представителство в съдебни заседания; въззивно и касационно обжалване
 • Изпълнителен процес
 • Заповедно производство по чл. 410 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • Незабавно производство по чл. 417 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • Предварително обезпечаване на искове
 • Представителство в производства по несъстоятелност
 • Медиация
 • Арбитраж
 • Договори
 • Договори при общи условия
 • Съдействие при неизпълнение на договори
 • Извъндоговорни отношения
 • Облигационни искове
 • Защита на потребителите
 • Консултации с оглед избора на подходяща правна форма на извършване на дейност съобразно правната, търговска, икономическа, данъчна и осигурителна специфика на Вашия проект
 • Консултации в сферата на търговската дейност – подготовка, коментари и преговори по отделни или свързани търговски транзакции
 • Бизнес съвети и управление на проекти
 • Регистрация и вписване на промени в корпоративния статус на дружества, клонове и търговски представителства
 • Сливания и придобивания ‐ правен анализ, подготовка и изпълнение на процедури
 • Представителство и консултации във връзка с рефинансиране на проекти, кредити и ценни книги
 • Проучване на нови бизнес възможности с оглед на приложимата правна рамка и фондове за финансиране
 • Консултации и съдействие във връзка със структуриране на персонален състав, данъчно-осигурителни отношения, избягване на двойно данъчно облагане
 • Изготвяне и изпълнение на трудови договори и процедури
 • Защита на интелектуална и индустриална собственост
 • Участие в процедури по възлагане на обществени поръчки
 • Правила за добри търговски практики и търговска етика
 • Ликвидация
 • Несъстоятелност
 • Предварителни договори
 • Проучване на собственост
 • Съдействие при сделки с недвижими имоти и представителство пред нотариус
 • Суперфиция, последващо одобряване на проекти и строителство
 • Наблюдение и управление на строителния процес
 • Отдаване под наем и продажба на имоти
 • Управление на собственост
 • Етажна собственост
 • Съдебна и извън съдебна делба
 • Вещно-правни искове
 • Провеждане на общи събрания (присъствени, както и on-line в условията на карантина)
 • Консултации на управителни органи и на отделни собственици във връзка с управлението на етажни собвстености
 • Съдебно и извънсъдебно събиране на задължения от неплащащи собственици на имоти
 • Процесуално представителство
 • Изпълнителни производства
 • Европейска заповед за изпълнение